w 62 560x416 - Ushtroi dhunë në familje, Gjykata e dërgon ferezajasin për ekzaminim psikiatrik

Gjykata Themelore në Ferizaj, Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit G.B. shtetas i Republikës së Kosovës, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale dhuna në familje nga neni 248 paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Sipas komunikatës së lëshuar nga Gjykata Themelore në Ferizaj, gjyqtarja e procedurës paraprake e Divizionit Penal – Fitore Krivanjeva Daci, kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit, e ka aprovuar si të bazuar konform dispozitave të KPPRK-së dhe të njëjtit i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaj, e cila masë do të mbahet në Institutin e Forenzikës Psikiatrike në QKUK – Prishtinë dhe në të njëjtë kohë të bëhet ekzaminimi i te dyshuarit.

Gjyqtarja e procedurës paraprake pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe pas analizimit të shkresave të lëndës, ka vërtetuar se ekziston dyshimi i bazuar mirë, se i pandehuri G.B. ka kryer veprën penale për të cilën dyshohet nga ana e prokurorisë së shtetit, dhe se është i nevojshëm ekzaminimi psikiatrik i të pandehurit, respektivisht për konstatimin e natyrës, llojit, shkallës dhe kohëzgjatjen e sëmundjes mendore, llojin e ndikimit që mund të ketë sëmundja mendore, në të kuptuarit e veprimeve të pandehurit si dhe vlerësimin e aftësive të tij për ta mbrojtur veten dhe aftësitë që të konsultohet me persona tjerë.

Me këtë rast palët njoftohen se ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.